- Mạng bán tour trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam | Du lịch Vietrantour

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ VÉ NỘI ĐỊA ẢNH HƯỞNG BỞI COVID-19- VIETNAM AIRLINES

Kính gửi: Quý khách hàng

Trước tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp tại Việt Nam, căn cứ công văn số 249/TCTHK- TTBSP ngày 07/5/2021 của Ban TTBSP, Chi nhánh miền Bắc (CNMB) triển khai hướng dẫn xử lý vé nội địa xuất tại thị trường Việt Nam như sau:

1.       Phạm vi áp dụng

 • Áp dụng cho vé/chứng từ của VN (mã 738) thương mại thông thường, bao gồm cả vé Cash & Miles  xuất  trên  kênh  truyền  thống  tại  thị  trường  Việt  Nam;  kênh  online tại website/app của VN và vé xuất online theo chương trình Flight Pass Option Town;
 • Vé có hành trình hoàn toàn nội địa Việt Nam có chỗ được xác nhận trên các chuyến bay do VN/BL/0V khai thác.
 • Việc xử lý vé và chứng từ được thực hiện tại các CN trong nước, đại lý của VNA, Sabre VN, phòng vé Viags, phòng vé và đại lý của

2.       Phương án xử lý

 • Nguyên tắc chung
  • Khi xử lý hoàn/đổi không tự nguyện kể cả do lỗi VN hay do yêu cầu của chính phủ, dịch bệnh Covid-19, bất khả kháng, phải tuân thủ các mốc thời gian quy định tại công văn 2861/TCTHK-CNMB triển khai ngày 26/3/2020 để áp dụng chính sách miễn phí/điều kiện hoàn/đổi vé. Nếu phát sinh no-show, vé sẽ được xử lý như hoàn/đổi tự nguyện. Trừ trường hợp chuyến bay thay đổi và được thông báo trong vòng 24h so với giờ bay ban đầu sẽ không phải xét điều kiện no-show.Lưu ý:

+ Vé xuất trước 1/11/2020: no-show là không hủy chỗ trước giờ bay trên vé.

+ Vé xuất từ 1/11/2020: no-show là không hủy chỗ ít nhất 3h trước giờ bay trên vé.

                  Thay đổi ngày bay/hành trình

 1. Phương án xử lý 

Chuyến bay bị hủy/chậm kéo dài/khởi hành sớm do yêu cầu của Chính phủ, hoặc do dịch bệnh Covid-19, do nguyên nhân

bất khả kháng

Chuyến bay bị hủy/chậm kéo dài/khởi hành sớm do lỗi của VN theo quy định tại công văn 2861/TCTHK-CNMB

Thay đổi tự nguyện (*)

–   Được thay đổi 01 lần miễn phí và điều kiện hạn chế thay đổi nếu không vi phạm điều kiện no- show. Thu chênh lệch giá,

thuế/phí/phụ thu phát sinh.

–   Sử dụng giá tại thời điểm xuất vé gốc để tính chênh lệch.

–  Được thay đổi 01 lần miễn phí và điều kiện hạn chế thay đổi nếu không vi phạm điều kiện no-show. Không thu chênh lệch giá, thuế/phí

/phụ thu phát sinh.

–   Thay đổi chuyến bay, ngày bay phải cùng mùa của vé mua ban đầu (căn cứ theo loại giá ghi trên vé).

Xử lý thay đổi theo điều kiện giá.

 

Chuyến bay bị hủy/chậm kéo dài/khởi hành sớm do yêu cầu của Chính phủ, hoặc do dịch bệnh Covid-19, do nguyên nhân

bất khả kháng

Chuyến bay bị hủy/chậm kéo dài/khởi hành sớm do lỗi của VN theo quy định tại công văn 2861/TCTHK-CNMB

Thay đổi tự nguyện (*)

 

Ngoại trừ vé mùa cao điểm được đổi sang mùa thấp điểm.

– Được thay đổi hành trình trong cùng nhóm đường bay nội địa có mức giá tương đương.

 

(*) Ngoại lệ: Đối với vé có ngày khởi hành từ 01/5/2021 đến 31/5/2021 (không áp dụng cho vé có hạng đặt chỗ A/P/G), nếu khách yêu cầu thay đổi tự nguyện:

 • Được thay đổi 01 lần miễn phí nếu khách không vi phạm về điều kiện no-show. Khách phải trả chênh lệch giá và thuế/phí/phụ thu phát sinh nếu có.
 • Ngày bay mới phải nằm trong hiệu lực vận chuyển của vé.
 • Thời gian xử lý đến 31/12/2021.

b.      Hướng dẫn ghi vé khi đổi vé miễn phí/miễn hạn chế về đổi

 • Thực hiện đổi vé trong thời hạn hiệu lực xử lý của vé.
 • Ô “END/RES”: Ghi số công văn và điều kiện vé “249TTBSP. NON-END…”. Đối với trường hợp đổi vé tự nguyện miễn phí 1 lần, ghi thêm 1 FREE CHANGE
 • Vé mới áp dụng điều kiện của loại giá mới, ngoại trừ điều kiện hoàn áp dụng chặt nhất giữa giá cũ và giá mới.
 • Chứng từ xuất kèm vé phải được xử lý đồng thời theo phương án đổi vé.

               Chi hoàn vé khách lẻ

 1. Nguyên tắc xử lý
  • Chi hoàn vé có thể thực hiện bằng 02 hình thức sau:
   • Chi hoàn vé sang EMD-S Travel Voucher với giá trị 100% giá trị được phép chi hoàn. Được miễn phí hoàn vé nhưng phải thu phí no-show nếu có tại thời điểm xuất EMD-S; hoặc

+        Chi hoàn vé về hình thức thanh toán ban đầu sau 03 tháng kể từ ngày bay cuối cùng ghi trên vé. Tuân thủ quy định hoàn vé tự nguyện/không tự nguyện.

 1. Phương án xử lý vé khách lẻ 

Chuyến bay bị hủy/chậm kéo dài/khởi hành sớm do yêu cầu của Chính phủ, hoặc do dịch bệnh Covid-19, do nguyên nhân bất khả kháng

Chuyến bay bị hủy/chậm kéo dài/khởi hành sớm do lỗi của VN theo quy định tại công văn 2861/TCTHK-CNMB

Hoàn vé tự nguyện

- Hoàn vé sang EMD-S:

+ Vé có điều kiện được hoàn: Hoàn 100% giá trị được chi hoàn. Miễn phí hoàn vé nếu không vi phạm điều kiện no- show.

EMD-S được hoàn sau 3 tháng kể từ ngày xuất, truy thu phí hoàn.

- Hoàn vé sang EMD-S:

+ Vé có điều kiện được hoàn: Hoàn 100% giá trị được chi hoàn. Miễn phí hoàn, miễn điều hạn chế hoàn vé nếu không vi phạm điều kiện no- show.

EMD-S được hoàn sau 3 tháng kể từ ngày xuất, miễn phí hoàn.

- Hoàn vé sang EMD-S:

+ Vé có điều kiện được hoàn: Hoàn 100% giá

trị được chi hoàn. Miễn phí hoàn vé nhưng phải thu phí no-show nếu có.

 

 

 

 Ngoại trừ: Hoàn vé sang EMD-S tên Đại lý: Áp

 

Chuyến bay bị hủy/chậm kéo dài/khởi hành sớm do yêu cầu của Chính phủ, hoặc do dịch bệnh Covid-19, do nguyên nhân

bất khả kháng

Chuyến bay bị hủy/chậm kéo dài/khởi hành sớm do lỗi của VN theo quy định tại công văn 2861/TCTHK-CNMB

Hoàn vé tự nguyện

 Ngoại trừ: Hoàn vé sang EMD-S tên Đại lý: Áp dụng cho vé có ngày bay từ/sau 29/01/2021 với điều kiện trừ phí hoàn nếu không vi phạm điều kiện no-show.

 

 

+ Vé có điều kiện không được hoàn: Hoàn 100% giá trị được chi hoàn sang EMD-S, miễn điều hạn chế hoàn vé nếu không vi phạm điều kiện no-show.

EMD-S không được hoàn.

 - Hoàn vé về hình thức thanh

toán ban đầu: sau 03 tháng kể từ ngày bay cuối cùng ghi trên vé. Tuân thủ điều kiện giá áp dụng.

 Ngoại trừ: Hoàn vé sang EMD- S tên Đại lý: Áp dụng cho vé có ngày bay từ 29/01/2021 đến 01/05/2021, miễn phí hoàn vé nếu không vi phạm điều kiện no-show.

 + Vé có điều kiện không được hoàn: Hoàn 100% giá trị được chi hoàn sang EMD-S, miễn điều hạn chế hoàn vé nếu không vi phạm điều kiện no-show.

EMD-S được hoàn sau 3 tháng kể từ ngày xuất, miễn điều kiện hạn chế hoàn vé.

 Ngoại trừ vé có ngày bay từ 29/01/2021 đến 01/05/2021:

EMD-S không được chi hoàn.

 - Hoàn vé về hình thức ban đầu: sau 03 tháng kể từ ngày bay cuối cùng ghi trên vé:

Miễn phí hoàn, điều hạn chế hoàn vé nếu không vi phạm điều kiện no-show. Ngoại trừ vé có ngày bay từ 29/01/2021 đến 01/05/2021: không chi hoàn đối với vé có điều kiện “non-

refundable”.

dụng cho vé có ngày bay từ/sau 29/01/2021 với điều kiện trừ phí hoàn và phí no-show theo điều kiện giá.

+ Vé có điều kiện không được hoàn: Không được hoàn sang EMD-S.

 - Hoàn vé về hình thức

thanh toán ban đầu: sau 03 tháng kể từ ngày bay cuối cùng ghi trên vé.

Tuân thủ điều kiện giá áp dụng.

Lưu ý: Quy định hoàn vé sang EMD-S và sử dụng EMD-S tuân thủ hướng dẫn tại mục

2.3.c và Phụ lục 1.

c.       Quy định về EMD-S Travel voucher:

 • Mỗi vé chỉ được hoàn tương ứng sang 1 EMD-S. Giá trị tối đa của 1 EMD-S là 99.999.999VND.
 • Vé phải được hoàn sang EMD-S theo đúng tên trên vé và EMD-S chỉ có giá trị sử dụng cho đúng khách có tên trên EMD-S.
 • Ngoại trừ trường hợp hoàn sang EMD-S tên đại lý: chỉ xuất 1 EMD-S tương ứng với 1 vé hoàn.
 • EMD-S có điều kiện được phép chi hoàn: được hoàn về hình thức thanh toán ban đầu sau 3 tháng kể từ ngày xuất EMD-S.
 • EMD-S có giá trị sử dụng 1 năm kể từ ngày xuất nhưng chỉ được sử dụng sớm nhất sau 5 ngày kể từ ngày xuất.
 • Khi hoàn vé sang EMD-S phải thực hiện hoàn vé và xuất mới EMD-S trong cùng 1 báo cáo bán. Phải đảm bảo cập nhật thông tin lên vé và EMD-S đầy đủ như hướng dẫn tại Phụ lục
 • Khi sử dụng EMD-S để thanh toán cho giá, dịch vụ mới cũng phải thực hiện hoàn EMD- S và xuất vé/chứng từ mới trong cùng 1 báo cáo bán.
 • Lưu ý khi xử lý tại đại lý: 1 EMD-S chỉ được sử dụng để thanh toán cho 1 chứng từ mới (bao gồm EMD-S tên đại lý và EMD-S tên khách lẻ), giá trị của chứng từ xuất mới phải bằng hoặc lớn hơn giá trị EMD-S. Phải đảm bảo cập nhật thông tin lên vé và EMD-S đầy đủ như hướng dẫn tại Phụ lục
 • Vé/chứng từ mới được thanh toán từ EMD-S: áp dụng điều kiện của vé/chứng từ mới. Trường hợp vé/chứng từ được thanh toán bằng EMD-S có điều kiện không chi hoàn: không hoàn phần giá trị đã thanh toán bằng EMD-S.

               Xử lý hoàn vé đoàn

2.4.1. Hoàn vé sang EMD-S

 1. Hoàn vé khách đoàn sang EMD-S tên khách: tuân thủ quy định hoàn vé khách lẻ sang EMD-S tên khách tại mục 2.3.
 2. Hoàn vé khách đoàn sang EMD-S tên đại lý/CTDL:
  • Hoàn vé không tự nguyện: Thực hiện theo quy định hoàn vé khách lẻ sang EMD-S tên khách tại mục 3.
  • Hoàn vé tự nguyện:
   • Vé có điều kiện được phép chi hoàn: Hoàn 100% giá trị chi hoàn, áp dụng mức phí hoàn 000VND/1 vé (bằng mức phí đổi vé), thu phí no-show nếu có. EMD- S có điều kiện không được chi hoàn, chỉ sử dụng để đặt cọc, mua vé cho đoàn khách khác của đại lý/CTDL.
   • Vé có điều kiện không được phép chi hoàn: không chi hoàn sang EMD-S.

2.4.2 Hoàn vé về hình thức hoàn vé ban đầu

 • Sau 03 tháng kể từ ngày bay cuối trên vé, thực hiên hoàn vé theo quy định tại mục 3.

3.       Hiệu lực áp dụng

 • Công văn này thay thế các công văn số 8101/TCTHK-CNMB ngày 31/08/2020 (Chính sách hoàn đổi vé thị trường Việt Nam từ/sau ngày 01/09/2020) và số 1972/TCTHK- CNMB ngày 05/02/2021 (Sửa đổi hướng dẫn xử lý vé nội địa Việt Nam do bùng phát dịch Covid-19);
 • Áp dụng cho xử lý vé/chứng từ từ ngày 10/05/2021 cho đến khi có thông báo mới. 

Trân trọng cảm ơn.

 

Nguồn: Vietnam Airlines

 

Từ khóa: